Sådan gør du en forskel på grøn stue med den styrkede pædagogiske læreplan

 

De klapper begejstret til musikken i deres små, buttede hænder og rækker ud efter hinanden. Langsomt tager sproget form, og de begynder at forholde sig til, om træerne er store eller små. De ler jublende i regnen, når gummistøvlerne rammer vandpytten, og vandet sprøjter op.

Børnene er vores guldklumper. Og langt de fleste af dem går i vuggestue, børnehave eller dagpleje.

 

Pædagogiske overvejelser - Sådan gør du en forskel for børns læringsmiljøer med den styrkede pædagogiske læreplan.

 

Denne guide er til dig, der ønsker mest muligt voksentid sammen med børnene, og som ønsker at give den styrkede læreplan så godt et liv som muligt – hvad enten du står ude i frontlinjen eller lægger de overordnede linjer inde på forvaltningen.

Du og dine kolleger er vigtige for, at lille Aya, Anton og deres kammerater udvikler deres kompetencer bedst muligt. I er ofte sammen med børnene i de fleste af deres vågne timer.

I hjælper dem med at socialisere, lære og udvikle deres kompetencer gennem oplevelser, leg og pædagogisk tilrettelagte aktiviteter.

Fuldstændig som dagtilbudsloven siger, I skal gøre.

Loven lægger også vægt på, at I løbende evaluerer og vurderer, om jeres indsats gavner børnenes trivsel, læring og udvikling. Det handler ikke kun om antallet af pædagogiske aktiviteter, men i højere grad om at reflektere over og dokumentere den pædagogiske praksis.

Så hvorfor ikke bruge et digitalt værktøj?

I denne guide får du gode råd til, hvordan man som pædagog eller institution får mere og bedre tid til jeres kerneopgave ved at vælge digital hjælp frem for papir og ringbind.

God læselyst!

 

Den styrkede pædagogiske læreplan

Du ved det allerede: Alle vuggestuer, børnehaver og dagplejer har siden 2004 udarbejdet pædagogiske læreplaner. De har, blandt meget andet, bidraget til at styrke læringen i dagtilbud.

Men evalueringer har også vist, at læreplanerne manglede fælles retning, så der blandt andet kom et fælles pædagogisk grundlag at arbejde ud fra. Der var også behov for at tænke læring mere bredt, evaluere mere og skabe en bedre sammenhæng i overgangen til skolen.

Derfor har vi nu, knap 15 år senere, fået nye regler.

Nu skal udgangspunktet være det pædagogiske grundlag, som er beskrevet i ”Master for en Styrket Pædagogisk Læreplan”; de seks læreplanstemaer samt mål for børnenes trivsel, udvikling, læring og dannelse.

Den pædagogiske læreplan udgør på den måde rammen for alle børns læring.

Tre dele er helt centrale: Dels det fælles pædagogiske grundlag, dels de seks læreplanstemaer og dels de brede pædagogiske mål for sammenhængen mellem læringsmiljøet og børns læring.

I de nye læreplaner skal fremgå:

  • Hvordan lederen af dagtilbuddet sikrer en løbende pædagogisk dokumentation af sammenhængen mellem det pædagogiske læringsmiljø og børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse
  • Hvordan dagtilbuddet samarbejder med forældrene om børns læring
  • Hvordan dagtilbuddet inddrager lokalsamfundet i det pædagogiske arbejde
  • Hvordan de ældste børns sidste år bliver sådan, at der er sammenhæng mellem børnehaveklassen, SFO eller fritidshjem
  • Hvordan det pædagogiske læringsmiljø tager højde for børn i udsatte positioner, så deres trivsel, læring, udvikling og dannelse fremmes
  • Hvordan dagtilbuddet sammen med forældrene sikrer børnene en god overgang fra hjem til dagtilbud og mellem dagtilbud.

Med andre ord skal det pædagogiske læringsmiljø understøtte de seks læreplanstemaer.

 

 

Hvad er en læringsplatform?

En læringsplatform er et pædagogisk digitalt værktøj, som hjælper jer med at gå struktureret til værks, når I skal forvandle temaer og mål om til konkrete forløb og projekter ude på gul, rød og blå stue.

Platformen er dels en paraply med forskellige pædagogiske mål og forløb, dels et forum for kommunikation mellem ledere, forvaltning, pædagoger, personale og forældre i arbejdet med børnenes udvikling.

 

Brug læringsplatformen som et digitalt opslagsværktøj

Mange institutioner klarer sig fint med at følge en proces, der er nedfældet på et stykke papir. Så hvorfor overhovedet gå i gang med en moderne læringsplatform for at føre læreplanerne ud i livet?

Det korte svar er: Fordi det betaler sig.

Med læringsplatformen som digitalt opslagsværktøj får I et oplagt redskab til vidensdeling, hvor I kan formidle viden, dele gode eksempler og inspiration til læringsforløb. Læringsmålene og pædagogikken understøttes, og I høster gevinsterne ved digitaliseringen, når man både tænker digitalt og integrerer digitale løsninger i hverdagen.

 

Medarbejdernes viden er deres vigtigste ressourcer

Det kan være utrolig værdifuldt at få samlet viden i én løsning, som hjælper jer med at gå struktureret til værks med pædagogiske mål og forløb.

Din nye vej til vidensdeling og kommunikation i et forum mellem forvaltning, medarbejdere og forældre i arbejdet med børnenes udvikling – hvor strategi og mål når hele vejen ud til børnene.

Fokus forbliver på selve idéerne om den læring, som løsningen skal understøtte, og på arbejdet med at følge op på de pæda­gogiske erfaringer med anvendelsen og udviklingen af institutionens evalueringskultur.

Det kan derfor godt betale sig at blive bekendt med, hvordan læringsplatformen kan bruges som opslagsværktøj.

Så hvis du ikke allerede er kommet i gang med at digitalisere jeres pædagogik, så er det tid til at kigge på, hvordan der er sammenhæng mellem de politiske mål og de forløb, I gennemfører med børnene – hvordan I formidler det til forældrene. Den tydelige kobling kan læringsplatformen levere.

Så jo hurtigere du kommer i gang, des hurtigere bliver resultaterne en del af dokumentationen for, at I gennem den pædagogiske praksis understøtter børns udvikling og læring, imens refleksionen og evalueringen giver et afsæt for det videre arbejde med f.eks. naturfænomener.

 

Godt forældresamarbejde er en gave

Når I skal diskutere, hvordan I kan udvikle jeres samarbejde med og inddragelse af forældre til de enkelte børn, er det rart at have de rigtige redskaber ved hånden, der kan føre jer igennem en refleksion over, hvordan I kan skabe tillid gennem dialog, og hvordan I kan inddrage forældrene i barnets udvikling – både i dagtilbuddet og derhjemme.

Med læringsplatformen kan I vise forældrene det systematiske arbejde, den pædagogiske faglighed bygger på.

Læringsplatformen er med til at danne rammen for forskellige behov. Det er en måde at gøre personalet mere bevidste om deres arbejde samt evaluere deres praksis og samtidig løbende lære af hinandens erfaringer på tværs af institutionerne.

Samtidig med bliver det meget nemmere at afrapportere til det politiske niveau ud fra materiale, som pædagogerne alligevel har lavet til eget pædagogisk brug – i stedet for at skulle afrapportere ud fra materiale, der produceres særskilt til formålet.

Det er vel ikke så skidt?

 

Inddragelse og implementering af det digitale i hverdagen – hvordan?

Har I stillet skarpt på det centrale og decentrale arbejde med fortsat øget digitalisering i dagtilbud for både børn og personale til understøttelse af læring, udvikling, kommunikation og videndeling?

Hvis ikke, er det tid.

Teknologien giver både mulighed for at automatisere processer – herunder manuelle arbejdsprocesser, der kan automatiseres – men i høj grad også mulighed for at understøtte og styrke bl.a.:

  • det enkelte barns faglige, sociale og personlige udvikling
  • digital forberedelse, afvikling og evaluering af forløb
  • kvalificeret videndeling og samarbejde om digitale muligheder.

Vi kan lige så godt være ærlige.

Det var ikke os selv, der fik idéen om at lave en læringsplatform, som kommuner og pædagoger kan bruge til at få den styrkede pædagogiske læreplan op at flyve.

Det var jer ude i kommunerne …

… der spurgte, om vi sammen kunne udvikle et digitalt værktøj, der dels understøttede det pædagogiske arbejde, dels sikrede, at alle i kommunen både levede op til de nye regler og reelt sikrede en bedre kvalitet i dagtilbuddene. Siden har vi arbejdet videre med læringsplatformen.

 

Læring og platform der understøtter det daglige arbejde med barnets læringsproces.

Ønsker du mere inspiration til et godt pædagogisk læringsmiljø for alle børn? 

… til jeres pædagogiske overvejelser og hvordan du gør en forskel for børns læringsmiljøer med den styrkede pædagogiske læreplan, kaster vi gerne lys over, hvordan I opnår et godt læringsmiljø, der skaber de bedste vilkår for børnene.

Vores mål er ikke nødvendigvis, at alle dagtilbud og institutioner er digitaliserede. Vi har selv børn, vi er pædagoger og udviklere, og vi elsker at se børn lege, synge, lytte og udforske verden på bedste vis.

Vores drøm er at bruge teknologien dér, hvor den giver mening, til at understøtte pædagogers arbejde, så de kan bruge endnu mere tid med børnene.

God fornøjelse med at sætte pædagogikken i centrum 🙂

Denne lille film er lavet af EVA og fortæller dig, som er pædagogisk personale, om den styrkede pædagogiske læreplan. Se hvad den styrkede pædagogiske læreplan er, og hvordan pædagogisk personale arbejde med den. Hør hvordan I kan arbejde med læreplanstemaer og pædagogiske mål i jeres dagtilbud.